Dotacje na wsparcie badań nad koronawirusem

W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 ogłoszono 2 nabory o dofinansowanie projektów, które obejmują rozwój infrastruktury badawczej oraz prace B+R z zakresu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii COVID-19.

Dotacja na infrastrukturę do zwalczania COVID-19

W działaniu 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw – „Dotacja na infrastrukturę do zwalczania COVID-19”, Inteligentny Rozwój – przewidziane jest udzielnie dofinansowania przedsiębiorcom na budowę lub unowocześnienie infrastruktury służącej do testowania i przygotowywania produktów służących zwalczaniu pandemii. Warunkiem ubiegania się o środki jest stworzenie inwestycji, dzięki której będzie możliwe przetestowanie:

 • produktów leczniczych (szczepionek i terapii),
 • wyrobów medycznych oraz sprzętu szpitalnego i medycznego,
 • środków odkażających,
 • narzędzi do gromadzenia lub przetwarzania danych związanych.

Kluczowe warunki:

 1. Wnioski o dofinansowanie projektu mogą być składane w terminie do dnia 31 lipca 2020 r.
 2. Do konkursu w ramach działania 2.1 POIR, mogą przystąpić mikro-, mali lub średni przedsiębiorcy oraz duże przedsiębiorstwa.
 3. W ramach dofinansowania przewidziane jest udzielnie 100 000 000,00 PLN, w tym: 10 000 000,00 PLN dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim oraz 90 000 000,00 PLN dla projektów zlokalizowanych w pozostałych województwach.
 4. Termin oceny trwa do 75 dni i jest liczony od dnia następującego po dniu zakończenia naboru wniosków.
 5. Realizacja projektu powinna zakończyć się w terminie do 6 miesięcy od dnia udzielenia pomocy.

Szybka ścieżka – Koronawirusy

W ramach programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, prowadzony jest nabór projektów w konkursie 5/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka – Koronawirusy, celem którego są badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej.

 • Projekt musi obejmować eksperymentalne prace rozwojowe.
 • Realizacja projektu może być wykonana w regionach lepiej i słabiej rozwiniętych.
 • Prace przedwdrożeniowe stanowią maksymalnie 20% kosztów kwalifikowalnych projektu.
 • Ustalono limit podwykonawstwa dla badań przemysłowych i prac rozwojowych:
  – dla przedsiębiorstwa: 50% – 60% kosztów kwalifikowalnych;
  – dla jednostki naukowej: 10% kosztów kwalifikowalnych.

Kluczowe warunki:

 1. Wnioskodawcy mogą składać wnioski wyłącznie za pośrednictwem systemu informatycznego IP.
 2. Nabór wniosków trwa do 31 grudnia 2020 r., do godz. 12:00.
 1. Do konkursu mogą przystąpić przedsiębiorstwa – realizujące projekt samodzielnie albo przedsiębiorstwa – wchodzące w skład konsorcjum maksymalnie trzech przedsiębiorstw, lub przedsiębiorstwa i jednostki naukowe – wchodzące w skład konsorcjum.
 2. Środki na dofinansowanie projektów wyłonionych w konkursie to 200 000 000 złotych. Przy czym dla województwa mazowieckiego przeznaczono 75 000 000 złotych, natomiast z alokacji dla pozostałych województw 125 000 000 złotych.