Idzie nowe! O Funduszach Europejskich dla Polski Wschodniej!

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej to nowa odsłona finansowania wsparcia dla 5 województw Polski, które będą wzmacniane dodatkowymi środkami inwestycyjnymi w ramach polityki spójności.

Priorytety nowego programu z perspektywy przedsiębiorcy

W ramach omawianego programu – Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej – przewidziano następujące priorytety.

 • Przedsiębiorczość i innowacje
  (iii) wzmacnianie zrównoważonego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne
 • Energia i klimat
  (iii) Rozwój inteligentnych systemów i sieci energetycznych
  (iv) Wspieranie działań w zakresie dostosowania do zmiany klimatu, zapobiegania ryzyku i odporności na klęski żywiołowe
  (viii) Promowanie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej
 • Spójna sieć transportowa
  (iii) Rozwój i poprawa zrównoważonej, inteligentnej i intermodalnej mobilności odpornej na zmianę klimatu
 • Kapitał społeczny, turystyka oraz usług uzdrowiskowe
  (iv) zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej i wspieranie odporności systemów opieki zdrowotnej, w tym podstawowej opieki zdrowotnej, oraz wspieranie przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki rodzinnej i środowiskowej
  (v) zwiększenie roli kultury i turystyki w rozwoju gospodarczym, integracji społecznej i innowacjach społecznych

Kluczową nowością w ramach FEPW jest ujęcie aspektów energetycznych i klimatycznych.

Program obejmuje województwa: warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie oraz podkarpackie.

Obecnie trwają nadal konsultacje, które można śledzić na stronie: Portalu Funduszy Europejskich

W CEBRIO śledzimy rozwój sytuacji, przygotowując nową ofertę projektową:  Projekty i finanse.