Internacjonalizacja MŚP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła kolejny konkurs wspierających internacjonalizację przedsiębiorstw. Nabór w ramach działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP rozpisany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Zakres możliwego wsparcia obejmuje:

 1. Usługi doradcze, związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowegomożliwość wprowadzenia jako koszt kwalifikowany
 2. Usługi związane bezpośrednio z wdrożeniem nowego modelu biznesowego, w tym:
  • wyszukiwania, selekcji, a następnie nawiązania kontaktów z partnerami zagranicznymi i doprowadzenia do etapu negocjacji handlowych,
  • pozyskiwania zewnętrznego finansowania działalności eksportowej i instrumentów finansowych obniżających ryzyko eksportowe (kredyty eksportowe, fundusze poręczeniowe i gwarancyjne, fundusze dotacji, transakcje terminowe, etc.),
  • przygotowania produktu do potrzeb rynku docelowego (w tym m.in. badanie marketingowe na rynku docelowym),
  • przygotowania kanałów dystrybucji i kanałów obsługi otoczenia formalnoprawnego umożliwiającego wejście na dany rynek zagraniczny,
  • uzyskania certyfikacji, akredytacji, koncesji lub innego typu dokumentów i praw niezbędnych dla prowadzenia działalności gospodarczej, sprzedaży produktów na docelowym rynku zagranicznym,
  • przygotowania planu szczegółowej kampanii promocyjnej (w tym kampanii w Internecie), projektowania materiałów reklamowych i promocyjnych, stron internetowych oraz aplikacji mobilnych przeznaczonych do promocji i sprzedaży produktów, których dotyczy projekt na rynkach zagranicznych,
  • wzornictwa opakowań, projektowania katalogów i opisów technicznych produktów, projektowania logotypów i marek produktowych,
  • tworzenia regulaminów usług, gwarancji produktowych i innych dokumentów niezbędnych dla wprowadzenia produktu na nowy rynek,
  • uzyskania ochrony własności przemysłowej za granicą w przypadku produktów przeznaczonych do sprzedaży na rynkach zagranicznych,
  • analizy możliwości eksportowych przedsiębiorcy pod kątem współpracy z organizacjami międzynarodowymi i opracowania kompleksowej koncepcji nawiązania współpracy z wybraną organizacją międzynarodową.
  • zapewnienia cyberbezpieczeństwa działalności przedsiębiorcy w związku z przygotowaniem i nawiązaniem współpracy na rynkach zagranicznych.
  • koszty innych usług świadczonych przez wyspecjalizowane podmioty zewnętrzne związanych bezpośrednio z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP w zakresie:
   • wytworzenia materiałów reklamowych i promocyjnych,
   • szkoleń,
   • dostępu do specjalistycznych baz danych i źródeł informacji,
   • tłumaczeń,
   • badań i testów (technicznych, fizycznych, chemicznych lub biologicznych) produktów przeznaczonych do internacjonalizacji,
   • projektowania procesów technologicznych lub logistycznych.
  • udział w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych;
   • wynajęcie i zabudowę powierzchni wystawienniczej,
   • zakup usług w zakresie organizacji i obsługi stoiska,
   • zakup usług w zakresie transportu osób, eksponatów oraz elementów zabudowy wraz z ubezpieczeniem, odprawą celną i kosztami spedycji
   • podróże służbowe maksymalnie trzech osób uczestniczących w targach, wystawach lub misjach, w okresie nie dłuższym niż dwa dni
   • opłaty związane z uzyskaniem niezbędnych wiz dla osób uczestniczących w targach, wystawach lub misjach,
   • reklamę w mediach targowych,
   • rezerwację miejsca wystawowego na targach, opłatę rejestracyjną za udział w targach oraz wpis do katalogu targowego,
   • zakup usług w zakresie organizacji spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi w ramach udziału w targach, wystawach lub misjach
   • koszty organizacji pokazów, prezentacji lub degustacji produktów podczas zagranicznych targów, wystaw lub misji, w tym zakupu usług w tym zakresie, wynajmu niezbędnych pomieszczeń oraz sprzętu, zakupu usług tłumaczenia, zakupu usług cateringowych.
  • nabycia środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości lub wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności.

Warunki udziału w konkursie

Termin naboru wniosków od 05.05.2022 do 29.06.2022
Budżet naboru Alokacja: 50 000 000,00 zł
Dofinansowanie Maksymalna wartość dofinansowania projektu w konkursie: 900 000,00 zł
Poziom wsparcia Maksymalny poziom dofinansowania UE na poziomie projektu: 85% wydatków kwalifikowanych
Sposób rozliczania projektu Uproszczone metody rozliczania wydatków, czyli kwoty ryczałtowe i stawka ryczałtowa

CEBRIO świadczy usługi dla gmin w ramach oferty Projekty.