INWESTYCJA W WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (WNiP)

Z początkiem kwietnia br., w ramach tzw. Sieci Otwartych Innowacji, ogłoszono kolejny już konkurs na wsparcie zakupu wartości niematerialnych i prawnych. Dofinansowanie możliwe jest na terenie całego kraju. Środki na ten cel pochodzą z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Nie tylko patenty, wzory użytkowe i przemysłowe…

W ramach konkursu dofinansowanie można uzyskać na szeroki katalog WNiP:

  • patenty/zgłoszenia patentowe
  • wzory użytkowe/zgłoszenia wzorów użytkowych
  • wzory przemysłowe/zgłoszenia wzorów przemysłowych
  • prawa autorskie do oprogramowania
  • prawa do chronionych odmian roślin
  • topografia układów scalonych
  • know-how

Beneficjentem konkursu może być przedsiębiorstwo należące do sektora MŚP. Ofertę na wartość niematerialną i prawną przedsiębiorca może uzyskać jedynie od podmiotów niepowiązanych kapitałowo i osobowo. Co bardzo istotne, planowany zakup wartości musi dotyczyć innowacji będącej na co najmniej 7 poziomie gotowości technologicznej (TRL).

Inwestycja w innowację produktową lub procesową

Innowacja, której dotyczy zakup może być obecna w Polsce nie dłużej niż 3 lata, zaś w stosunku do rynku międzynarodowego – nie dłużej niż 5 lat. Dofinansowanie wypłacane jest w ramach dwóch rodzajów pomocy publicznej:

  • pomocy de minimis – jeśli przedsiębiorstwo ma dostępny limit,
  • regionalnej pomocy inwestycyjnej.

W zależności od rodzaju pomocy, możliwe jest dofinansowanie w wysokości nawet do 85% w ramach pomocy de minimis. Z kolei, w przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej wysokość dotacji uzależniona jest od mapy pomocy regionalnej.

Aby zakwalifikować się do konkurs, minimalna wartość dofinansowani wynosi 150 000 PLN,natomiast maksymalna wartość dofinansowania wynosi z kolei 200 000 EURO.

Nabór organizuje Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

CEBRIO realizuje usługę wsparcia w pozyskaniu dofinansowania na zakup wartości niematerialnych i prawnych, w ramach oferty Badania i technologie.