Kredyt technologiczny w nowej odsłonie

Już 1 czerwca br. rusza nowa odsłona sztandarowego instrumentu finansowania innowacji w Polsce, czyli „Kredyt na innowacje technologiczne” z poddziałania 3.2.2. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. Instytucja prowadząca nabór – Bank Gospodarstwa Krajowego – przewidział kilka kluczowych zmian, które sprawiają, że wnioskowanie o środki unijne stały się jeszcze bardziej atrakcyjne. Wprowadzone zmiany mają związek z trwającą pandemią koronawirusa i mają w zamyśle przyczynić się do zwiększenia poziomu inwestowania przez polskie przedsiębiorstwa w tych trudnych czasach. Poniżej przedstawiono kilka kluczowych aspektów.

Kluczowe zmiany

Bank Gospodarstwa Krajowego przyjął kilka istotnych nowości, które mają wpływ na uwarunkowania w zakresie starania się o premię technologiczną, zwiększając tym samym grono potencjalnych odbiorców wsparcia:

  • Zniesiono limit maksymalnej premii technologicznej, która od początku naborów do Kredytu technologicznego, czyli od 2015, wynosiła 6 mln zł.
  • Minimalnym wymogiem w zakresie poziomu innowacyjności projektu jest wdrożenie innowacji na skalę przedsiębiorstwa. Co jednak ważne taki poziom gwarantuje minimalną liczbę punktów w kryterium innowacyjności. Nadal zatem bardziej premiowane będą projekty, w których wdrażane są innowacje na skalę krajową, czy światową.
  • Poszerzono kategorię kosztów kwalifikowany, możliwych do sfinansowania o takie pozycje jak np. zakup używanych środków trwałych
  • Wprowadzono możliwość finansowania z kredytu do 100% wartości projektu. Do tej pory przyjmowano wartości na poziomie do 80%. Potencjalnie zlikwidowano konieczność posiadania wkładu własnego na dzień składania wniosku. Możliwość ta w naszej ocenie nie oznacza jednak, że banki komercyjne (realnie będą wydawały promesy na 100% wartości.

Terminy aplikacji oraz kwoty alokacji

Aplikacja o kredyt technologiczny będzie realizowana w ramach 7 rund aplikacyjnych. Zamykanie rund następuje w ostatnich dniach roboczych kolejnych miesięcy od czerwca do grudnia 2020. Runda nr 7 zamknie się 30 grudnia o godzinie 15.00.

Bank Gospodarstwa Krajowego na realizację konkursu chce przeznaczyć 350 mln zł, z czego 35 mln zł przeznacza się na przedsiębiorstwa z terenu województwa mazowieckiego, zaś pozostałą część alokacji – 315 mln zł – na przedsiębiorstwa z pozostałych 15 województw.

Warto również przypomnieć, że nie ustala się minimalnej wartości kosztów kwalifikowanych.

Zespół CEBRIO przygotowuje projekty do kredytu technologicznego w ramach oferty projektowej. Nasz Zespół wspomaga również procesy związane z identyfikacją nowych technologii możliwych do komercjalizacji w kredycie technologicznym, w ramach oferty badania i technologie.