SELEKTYWNE ZBIERANIE I ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU ODPADÓW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzi nabór ciągły dla Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), pt. Racjonalne Gospodarowanie Odpadami. Wspierane inwestycje to:

1. BUDOWA LUB MODERNIZACJA STACJONARNYCH PUNKTÓW SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
Jako stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych rozumie się miejsce zbierania odpadów spełniające funkcje punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, o którym mowa w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

2. ROZWÓJ SYSTEMÓW SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
Jako system selektywnego zbierania odpadów komunalnych rozumie się zintegrowany zestaw rozwiązań technicznych, technologicznych, organizacyjnych i prawnych, w oparciu o który w sposób zaplanowany realizowane są wymagane cele w zakresie selektywnego zbierania odpadów na terenie przynajmniej jednej gminy. Wymaganym elementem systemu jest przynajmniej jeden stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Koszty kwalifikowane

  • Kompleksowa budowa lub modernizacja PSZOK-ów (zgodnie z przyjętymi wymogami prawnymi),
  • Zakup pojemników do selektywnego zbierania odpadów komunalnych w miejscu powstawania,
  • Tworzenie lokalnych punktów selektywnego zbierania – gniazda pojemników,
  • Budowa systemów podziemnego gromadzenia odpadów lub pneumatycznego transportu odpadów komunalnych,

Ponadto zakup:

  • kompostowników przydomowych,
  • automatów do selektywnego zbierania odpadów komunalnych opakowaniowych oraz opakowań wielokrotnego użytku,
  • specjalistycznych maszyn i urządzeń do gromadzenia odpadów komunalnych selektywnie zebranych,
  • specjalistycznych środków transportu odpadów komunalnych selektywnie zebranych,
  • oprogramowania i sprzętu komputerowego do obsługi systemu selektywnego zbierania oraz przeprowadzanie dedykowanych kadrze szkoleń informatycznych.

Dla przedsięwzięć polegających na rozwoju systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych koszty kwalifikuje się do wysokości nieprzekraczającej 4 000 tys. zł w przypadku rozwoju systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla którego podjęto zobowiązanie do selektywnego zbierania odpadów komunalnych o łącznej masie nie mniejszej niż 750 Mg/rok. Zobowiązanie zostaje uwzględnione w umowie o dofinansowanie.

Warunki udziału w konkursie

Termin naboru wniosków nabór ciągły
Dofinansowanie do 50% kosztów kwalifikowany
Pożyczka do 100% kosztów kwalifikowanych (oprocentowanie WIBOR 3M + 50pb, nie mniej niż 2% w skali roku
Limity maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych: 4 mln zł
Okres finansowania do 15 lat

CEBRIO przygotowuje PSZOK-i w zakresie konkursu: Racjonalne Gospodarowanie Odpadami, w ramach oferty Projekty.

Szczegółowy opis założeń konkursu znajduje się na stronach NFŚiGW.