Polska Wschodnia wspiera innowacje

25 sierpnia br. rusza kolejny nabór na wdrażanie innowacji przez przedsiębiorstwa z sektora MŚP. Konkurs nie jest jednak przeznaczony dla wszystkich. Wnioskodawca musi posiadać siedzibę i/lub oddział w jednym z województw Polski Wschodniej tj. w warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim, świętokrzyskim lub podkarpackim. Wdrożenie musi obejmować innowację produktową/procesową, będącą efektem prac badawczo-rozwojowych własnych bądź zleconych, może również obejmować wdrożenie technologii zakupionej na rynku.

Ważnym aspektem konkursu jest również minimalny wymóg w zakresie osiągniętych przychodów, które ustalono na poziomie min. 600 tys. zł w jednym z 3 ostatnich lat.

Powiązanie kooperacyjne wymagane

Kluczowym wymogiem w konkursie 1.3.1. POPW jest konieczność funkcjonowania wnioskodawcy w powiązaniu kooperacyjnym np. klastrze. Na potrzeby konkursu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ustaliła, że funkcjonujące powiązanie kooperacyjne:

  • musi obejmować minimum 5 przedsiębiorców
  • przedsiębiorcy należący do powiązania działają w pokrewnych sektorach lub prowadząc działalność gospodarczą, współpracują ze sobą w procesie tworzenia produktów lub usług o komplementarnym charakterze
  • działalność powiązania koordynowana jest przez podmiot zarządzający powiązaniem, który posiada siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
  • w skład powiązania wchodzą członkowie z co najmniej 2 województw, w tym przynajmniej z jednego z terenu Polski Wschodniej
  • na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie ponadregionalne powiązanie kooperacyjne funkcjonuje od co najmniej 12 miesięcy.

Na co można przeznaczyć dotację?

Dotację – nawet do 70% kosztów kwalifikowanych – można przeznaczyć m.in. na zakup:

  • środków trwałych
  • nieruchomości
  • robót budowlanych
  • wartości niematerialnych i prawnych
  • usług przedwdrożeniowych.

Projekt minimalnie musi obejmować koszt kwalifikowany na poziomie 1 mln zł. Maksymalnie zaś dotacja może wynosić 20 mln zł.

Nabór potrwa do 24 września 2020 roku.

CEBRIO wspiera proces pozyskiwania dotacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia w ramach oferty Projekty.